close
1.

図書

図書
[ᠡᠷᠲᠡᠨ ‍ᠦ ᠦᠶ ᠡ ‍ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ‍ᠦᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠦ ᠣᠨᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠢ ‍ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ / ᠾᠦᠩ ᠸᠸᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠪᠠ]
1. ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠣᠨᠣᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
ᠾᠦᠢ ᠸᠸᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠪᠠ
出版情報: ᠮᠦᠭᠳᠡᠨ : ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ, 2011
シリーズ名: 中国蒙古学文库
所蔵情報: loading…
2.

図書

図書
白・特木尓巴根著
出版情報: 呼和浩特市 : 内蒙古教育出版社, 2002.8
所蔵情報: loading…
3.

図書

図書
云峰著
出版情報: [天津] : 天津古籍出版社, 1992.12
所蔵情報: loading…