close
1.

図書

図書
Ȯljeyisang, Disejab, Qai Qung emkidken nayiraġulba
出版情報: Kȯkeqota : Ȯbȯr Mongġol-un arad-un keblel-u̇n qoriy-a, 2002
所蔵情報: loading…
2.

図書

図書
Sonom, Masijirġal, Mȯnkenasun emkidkebe ; B. Qasmȯren kinabam
出版情報: [Begejing] : U̇ndu̇su̇ten-u̇ keblel-u̇n qoriy-a, 2001
シリーズ名: Ordos soyol cubural bicig
所蔵情報: loading…
3.

図書

図書
ᠴᠣᠭᠲᠤ, ᠴᠧᠨ ᠭᠠᠩ ᠯᠦᠩ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠪᠠ
出版情報: [ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ] : ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ, 2002
シリーズ名: ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ; 2
所蔵情報: loading…